Đánh giá

Báo cáo đánh giá thí điểm dự án Chat với Nhà khoa học

Báo cáo tổng hợp các đánh giá sau giai đoạn thí điểm thực hiện dự án Chat với Nhà khoa học tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện vào năm 2016 bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo. (Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tư 26, 2018 by hieu thao trong Đánh giá | Bình luận

Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện dự án Chat với Nhà khoa học

Báo cáo tổng hợp các đánh giá sau 2 năm thực hiện dự án Chat với Nhà khoa học tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện vào tháng 10/2017 bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo. (Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tư 24, 2018 by hieu thao trong Đánh giá | Bình luận