Tổng kết sự kiện

Tổng kết chủ đề Kháng kháng sinh

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Kháng kháng sinh diễn ra vào 2-13/4/2018. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết chủ đề Khoa học Môi trường

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Môi trường diễn ra vào 2-13/4/2018. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết chủ đề Khoa học Thực phẩm

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Thực phẩm diễn ra vào 29/1 – 9/2/2018. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết chủ đề Khoa học Cây Trồng

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Cây trồng diễn ra vào 29/1 – 9/2/2018. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tám 21, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết chủ đề Khoa học Sức khỏe

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Sức khỏe diễn ra vào tháng 05/ 2017. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tư 26, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết chủ đề Khoa học Sự sống

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chủ đề Khoa học Sự sống diễn ra vào tháng 05/ 2017. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tư 26, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận

Tổng kết Lĩnh vực Y sinh

Báo cáo tổng kết các hoạt động trong sự kiện Lĩnh vực Y sinh diễn ra vào tháng 01/ 2017. Báo cáo được thực hiện bằng tiếng Anh bởi Gallomanor UK và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).   Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ nội dung báo cáo.(Click the image to read full report)

Được thực hiện trên Tháng Tư 26, 2018 by hieu thao trong Tổng kết sự kiện | Bình luận